Katalog

Här hittar du information om alla funktioner som är relaterade till katalogen, till exempel sökning, reservationer och gallring.

Sök
Reservera
Gallra
Sök etikett
Lokalisera

Sök

När du klickar på ikonen Katalog i huvudmenyn öppnas ett nytt fönster. Nu kan du söka i katalogen eller söka efter ett etikettnummer.

I fältet för söksträng skriver du in din sökning. Du kan göra fritextsökningar eller använda dig av olika kvalifikatorer. När du är klar med din söksträng klickar du på Sök eller Retur. Knappen Rensa rensar sökfältet.

Etikettnummer skriver du i fältet Etikett.

När du har gjort din sökning får du fram en träfflista. Klicka på önskad titel så öppnas katalogposten. Får du bara en träff öppnas katalogposten direkt.

Här kan du se mer information om titeln, se bestånd och eventuella reservationer. Du kan också lokalisera nya exemplar, reservera och gallra.

Under Bestånd ser du mer information om exemplaren kopplade till katalogposten. Du ser exempelvis placering och förfallodatum om exemplaret är utlånat. Genom att klicka på etikettnumret får du upp mer information om just det exemplaret, exempelvis titelnummer, vilken låntagare som lånat boken med mera. Här kan du också göra en exemplarreservation, omlokalisera eller gallra exemplaret.

Enkel sökning: Du gör en enkel sökning genom att skriva in ett valfritt ord i inmatningsfältet. En sådan sökning fungerar som en fritextsökning, d v s den genomsöker i princip alla fält i katalogposten.

Kombinera sökord: Om du vill kombinera flera ord skriver du in dem i en följd, åtskilda av mellanslag. Om inget annat anges innebär sökningen då att träffarna ska innehålla samtliga ord i sökfrågan. Det ligger alltså ett implicit OCH mellan sökorden. Samma resultat får du också om du själv skriver ut ordet OCH mellan sökorden.

Om du skriver ELLER mellan orden kommer träffarna att innehålla något av de ord du har skrivit. Om du skriver INTE mellan orden kommer träffarna att innehålla det första ordet i sökfrågan men inte det nästföljande.

OCH, ELLER samt INTE är s k booleska operatorer. Observera att dessa ord ska skrivas med versaler för att fungera som operatorer. Skrivs de med gemener tolkas de som vanliga ord.

Kombinera operatorer: Du kan kombinera de olika operatorerna genom att använda parenteser och traditionell mängdhantering, d v s skapa en boolesk sökfråga.

Exempel:
(hundar katter) INTE (jakt ELLER dressyr) ger en sökning på böcker om både hundar och katter, däremot får inte jakt eller dressyr finnas med. Samma resultat får du om du utan parentes skriver sökfrågan hundar katter INTE jakt INTE dressyr.

Trunkering: Trunkering, dvs förkortning av sökbegreppet för att utvidga det och få fler träffar, görs med tecknet * och måste föregås av minst tre tecken. Undantaget är sökning på klassifikationssignatur och hyllsignatur där det går bra att trunkera redan efter ett (1) tecken om du använder kvalifikator (se nedan).

Exempel:
miljö* ger träff på t ex miljöarbete, miljökonferens och miljöpartiet.
k*/kl ger träff på alla klassifikationssignaturer som inleds med K.

Du kan även vänstertrunkera, och tecknet * måste då följas av minst tre tecken. Du kan också välja att totaltrunkera, d v s endast skriva * och sedan utföra sökningen. Denna sökfråga ger dig svaret på hur många titlar som finns i databasen.

Maskering: Maskering, dvs utbyte av ett eller flera tecken i sökbegreppet, görs med * eller ?. Använd * då du inte exakt vill ange hur många tecken som maskeras. Använd ? för att maskera ett bestämt antal tecken. Varje ? motsvarar då ett tecken.

Exempel:
and*ski ger träff på Andrzejewski och alla andra begrepp eller namn som börjar på and och slutar på ski.

cha*jan ger träff på Chatjaturjan och alla andra begrepp eller namn som börjar på cha och slutar på jan

Maskering måste föregås av minst tre tecken för att fungera, med undantag för sökning på klassifikationssignatur och hyllsignatur där det går bra att maskera redan efter ett tecken om du använder kvalifikator.

Kvalifikatorer: Om du vill få träff på sökbegreppet i ett visst katalogpostfält ska du ange en kvalifikator. Användning av kvalifikator är även en förutsättning för att du ska kunna söka på klassifikationssignatur eller hyllsignum och trunkera redan efter ett tecken.  Kvalifikatorerna styr din sökning så att du får färre och mer exakta träffar.

Du använder kvalifikatorer på följande sätt: skriv in ditt sökbegrepp direkt följt av snedstreck och kvalifikator.

Exempel:
hce/hy ger träff på titlar med Hce som hyllsignum.
5/pt ger träff på alla fjärrlåneposter i databasen.
4016943/tr ger träff på katalogposten med detta titelnummer.
lc/mt ger träff på alla titlar som har medietillägget /LC i klassifikationssignaturen.

Årtal: Sökning på årtal sker med hjälp av kvalifikatorn /ar.

Exempel:
1988/ar ger träff på titlar som är utgivna 1988.
1988 TILL 1990/ar ger träff på titlar som är utgivna mellan år 1988 och 1990.
1988 TILL 1990/ar INTE i/pu ger träff på titlar som är utgivna mellan år 1988 och 1990, dock ej periodika.

/ar är en överordnad kvalifikator för kvalifikatorerna /år och /ug.

Tänk på att kvalifikatorn /år endast ger träff på en del av skönlitteraturen, pga att den mesta delen katalogiseras förkortat om man använder poster från BURK. /år söker i katalogpostfält 260$c, medan /ug söker i katalogpostfält 250$e.

Exempel:
För att söka på svensk översatt skönlitteratur utgiven under ett visst år, skriv in motsvarande i fältet Sökfråga
2003/ar hce/hy. Sökningen kan även utföras enligt följande:  (2003/år ELLER 2003/ug) hce/hy

Koder: Några av kvalifikatorerna kräver att du känner till en särskild uppsättning koder. Det gäller objektkoder, medietyper, publikationskoder, språkkoder samt koderna för intellektuell nivå och litterär kategori (fack-/skönlitteratur). Dessa koder använder du sedan som sökbegrepp följda av snedstreck och önskad kvalifikator.

Exempel:
ger/sp ger träff på titlar på tyska. För att söka på språkkod ska du ange aktuell språkkod. Många språk består av de tre första tecknen i det engelska namnet på språket.

Sökning på titel: Om du vill söka på en hel titel går det ofta bra att skriva in titeln i sin helhet i sökfältet.

Sökning på författare: Om du vill söka en författare skriver du enklast in namnet i inverterad form, d v s den form som namnet har i katalogpostens författarfält ( t ex Mankell, Henning), följt av kvalifikatorn ff (=författare). Namnet sätts alltid inom citationstecken.

Exempel:
"hemingway ernest"/ff ger träff på titlar där Ernest Hemingway står som författare.
"hemingway, ernest"/ff ger samma resultat.
hemingway ernest/ff ger träff på titlar där namnet Ernest ingår i författarnamnet och namnet Hemingway finns någonstans i katalogposten. ernest hemingway/ff ger träff på titlar där namnet Hemingway ingår författarnamnet och namnet Ernest finns någonstans i katalogposten.

Du kan avstå från att använda kvalifikator, men kommer då även att få med titlar där namnet förekommer i andra fält än författarfältet, exempelvis klassifikationsfältet.

Exempel:
"hemingway ernest" ger träff på titlar både av och om Ernest Hemingway.

Sökning på skönlitteratur för ungdomar: Sökning på skönlitteratur för ungdomar kan utföras med sökfrågan uhc*/hy INTE uhc*/kl. På detta sätt undviker du att få träff på böcker med klassifikationssignatur Uhc. Hyllsignum däremot ska vara uHc*(Expertsök gör inte skillnad på versaler och gemener).
Ett alternativt söksätt för skönlitteratur för ungdomar är: uhc*/hy 1/lk. Kombinationen 1/lk avser skönlitteratur.

Reservera

När du öppnat önskad katalogpost klickar du på Reservera. Då öppnas ett fönster där du har möjlighet att söka fram låntagaren med hjälp av exempelvis lånekort, namn eller födelsedatum. När du fått fram din låntagare klickar du på namnet. Då kan du välja ansvarade enhet samt hämtställe för reservationen. Du kan också ställa in mellan vilka datum reservationen ska vara giltig och om den ska vara Global. Genomför reservationen genom att klicka på OK. Om biblioteket tar ut en avgift för reservationen får du ett meddelande om detta.

Du kan också göra en exemplarreservation. Det gör du genom att klicka på Bestånd och sedan klicka på aktuell etikett. Då får du upp mer information om exemplaret, exempelvis antal lån senaste transaktion och extra etikett. Här kan du reservera exemplaret genom att klicka på Reservera. I övrigt gör du som med en vanlig reservation.

Om låntagren har ett förvalt hämtställe visas detta vid reservationen.

Tips!
Det går att "spara" en låntagare, genom att klicka på ett häftstift som syns på låntagarbilden. Därmed kan man reservera flera titlar till en och samma låntagare och behöver inte söka fram låntagaren för varje reservation.

 

Gallra

När du har öppnat vald katalogpost kan du också gallra den genom att klicka på Gallra. Du kan inte gallra en katalogpost om det finns exemplar kopplade till den. Då måste du först gallra exemplaret. Det gör du genom att klicka på Bestånd och sedan klicka på aktuell etikett. Då får du upp mer information om exemplaret, exempelvis antal lån senaste transaktion och extra etikett.

Nu kan du gallra exemplaret genom att klicka på Gallra. Du får en kontrollfråga om du vill gallra exemplaret. Svara ja avsluta med att klicka på Spara.

Sök etikett

I fältet för Etikettnummer scannar du in etikettnumret eller knappar in det för hand och avslutar med Sök eller Retur. Då öppnas katalogposten som är kopplad till exemplaret. 

Lokalisera

Termen Lokalisera innebär i BOOK-IT Flex att lägga in exemplar i systemet. Dessa exemplar kopplas till en viss katalogpost, enhet, avdelning och placering.

Flytande lokalisering är en tilläggsmodul som beskrivs här. Se Flytande lokalisering nedan för mer infomation om hur du lokaliserar och omlokaliserar flytande.

Lokalisering av exemplar
För att lokalisera ett exemplar söker du först upp katalogposten. I din träfflista klickar du sedan på den titel du vill lokalisera så att katalogposten öppnas. Klicka sedan på
Lokalisera. Då öppnas ett fönster där du har möjlighet att välja bland annat avdelning, och om exemplaret ska räknas som nyutgivet. Placering och Etikett är obligatoriska val och är markerade med en asterisk. Du kan scanna in etikettnummer eller knappa in det för hand. Avsluta med att klicka på Lokalisera.

Följande lokaliseringtyper är valbara när du ska lokalisera:

Nyförvärv (förvald) - med eller utan markering för Nyutgiven.
Retroaktiv

Lokaliseringstypen Nyförvärv ska du använda när du lokaliserar nyinköpta medier. Kryssrutan Nyutgiven är markerad som förval. Avmarkera den om boken är ett nyförvärv men inte nyutgiven. Detta har betydelse för nyförvärvslistorna. Exemplar med lokaliseringstypen Nyförvärv kommer med i statistiken för nya ex.

Retroaktiv lokalisering ska du använda om du vill lokalisera material som inte tidigare varit registrerat i din katalog och som inte är nyförvärv. Du kan också använda det för att lokalisera tidskriftsnummer, där du inte vill få med exemplaren i nyförvärvsstatistiken.

Välj den avdelning som exemplaret ska tillhöra i rullisten

Välj placering för exemplaret i rullisten.

Om du vill att exemplaret ska ha ett hyllsignum som avviker från det i katalogposten skriver du in det i fältet avv. hylla.

Om du vill att exemplaret ska tillhöra en avvikande cirkulationskategori väljer du kategori från listan i fältet avv. cirk.kategori.

Om du vill att en avvikande lånetid ska gälla för exemplaret anger du det i fältet avv. lånetid. Ange det antal dagar du vill ska gälla för det aktuella exemplaret. Om det blir konflikt mellan en cirkulationskategoris lånetid, och avvikande lånetid knuten till exemplaret, är det den senare lånetiden som används.

Om du lokaliserar en tidskrift och vill skriva in ett publikationsnummer, t ex 2008:01, ska du fylla i uppgifterna i fältet publ. nr. Villdu vill ange en exemplarspecifik prisuppgift fyller du i fältet Pris. Fältet Anmärkning är för exemplarspecifika anmärkningar för internt burk, Extern anmärkning. används för anmärkningar som ska visas publikt, t ex löpnummer på skivor eller filmer.

Om du kommer på i efterhand att du skulle lagt in publikationsnummer eller en anmärkning kan du göra det i Exemplarinformation.

Läs sedan in etikettnummer med scanner eller knappa in det manuellt. Avsluta med att klicka på Lokalisera eller Retur.

Om lokaliseringen fungerade visas exemplaret under rubriken Lokaliserade exemplar - Etikett.

Om lokaliseringen inte fungerar visas ett pop up-fönster med information om varför lokaliseringen inte lyckades.

Omlokalisera exemplar
Termen Omlokalisera i BOOK-IT Flex innebär att flytta exemplar från en avdelning eller placering till en annan - permanent eller tillfälligt. Omlokalisering gör du genom att öppna vald katalogpost och välja att titta på Bestånd. Klicka på det exemplar du vill omlokalisera och sedan på Omlokalisera.

Nu kan du välja att omlokalisera exemplaret, göra en tillfällig omlokalisering eller att omlokalisera flytande.

Omlokalisering
Välj vilken avdelning du vill omlokalisera exemplaret till i rullisten.

Välj placering för exemplaret i rullisten.,

Om du vill att exemplaret ska ha ett hyllsignum som avviker från det i katalogposten skriver du in det i fältet avv. hylla.

Om du vill att exemplaret ska tillhöra en avvikande cirkulationskategori väljer du kategori från listan i fältet avv. cirk.kategori.

Om du vill att en avvikande lånetid ska gälla för exemplaret anger du det i fältet avv. lånetid. Ange det antal dagar du vill ska gälla för det aktuella exemplaret. Om det blir konflikt mellan en cirkulationskategoris lånetid, och avvikande lånetid knuten till exemplaret, är det den senare lånetiden som används.

Fältet Anmärkning är för exemplarspecifika anmärkningar för internt burk, Extern anmärkning används för anmärkningar som ska visas publikt, t ex löpnummer på skivor eller filmer.

Avsluta med att klicka på Lokalisera eller Retur.

Tillfällig omlokalisering
Välj lokaliseringstyp Tillfällig om du vill tidsbestämma omlokaliseringen. När du väljer Tillfällig i rullisten tillkommer ett fält, Giltig till, i vilket du fyller i det slutdatum omlokaliseringen ska ha. I övrigt gör du som med permanent omlokalisering.

Flytande lokalisering
Funktionen Flytande lokalisering innebär ett flexibelt samutnyttjande av media genom att utpekade exemplar byter lokaliseringsenhet vid återlämning. Två eller flera enheter inom en konto-organisation kan komma överens om vilken del av beståndet som ska vara flytande. Det är vid lokaliseringstillfället man anger vilka exemplar som skall flyta, och under vilken period det gäller. Om ett exemplar fått flytande lokalisering och återlämnas på en annan enhet så stannar exemplaret här, under förutsättning att den aktuella enheten har definierat placering för exemplarets placeringstyp (Grunddata - Cirkulation – Placeringsregler i BOOK-IT).

Flytande lokalisering är en tilläggsmodul. Kontakta Axiell för prisuppgift och/eller öppning av modulen.


Ett exemplar som blivit flytande lokaliserat till en viss enhet följer denna enhets cirkulationsregler. Även cirkulationsstatistiken för detta exemplar tillfaller den enhet där den är "boende".

För att lokalisera ett exemplar flytande söker du först upp katalogposten. I din träfflista klickar du sedan på den titel du vill lokalisera så att katalogposten öppnas. Klicka sedan på Lokalisera.

Följande flytande lokaliseringar är valbara i rullisten:
Nyförvärv, flytande
Retroaktiv, flytande

Lokaliseringstypen Nyförvärv ska du använda när du lokaliserar nyinköpta medier. Kryssrutan Nyutgiven är markerad som förval. Avmarkera den om boken är ett nyförvärv men inte nyutgiven. Detta har betydelse för nyförvärvslistorna. Exemplar med lokaliseringstypen Nyförvärv kommer med i statistiken för nya ex.

Retroaktiv lokalisering ska du använda om du vill lokalisera material som inte tidigare varit registrerat i din katalog och som inte är nyförvärv. Du kan också använda det för att lokalisera tidskriftsnummer, där du inte vill få med exemplaren i nyförvärvsstatistiken.
Välj Placeringstyp och Enhet i respektive rullist. För att kunna välja placeringstyp måste det finnas en placeringsregel för din enhet, d.v.s. att en viss placeringstyp skall ges en specifik placering (ex. Placeringstyp Vuxen skön ska placeras på Vuxenavdelningen, öppen hylla).

Skriv in det datum då den flytande lokaliseringen ska upphöra att gälla i fältet Giltig till.

Om du vill att exemplaret ska ha ett hyllsignum som avviker från det i katalogposten skriver du in ditt avvikande hyllsignum i fältet under avv. hylla.

Om exemplaret ska tillhöra en cirkulationskategori väljer du kategori från listan i fältet avv. Cirk.kategori.

Om du vill att en avvikande lånetid ska gälla för exemplaret fyller du i detta i fältet aav. lånetid. Du anger det antal dagar du vill ska gälla för det aktuella exemplaret. Om det blir konflikt mellan en cirkulationskategorins lånetid, och avvikande lånetid knuten till exemplaret, är det den senare lånetiden som används.

Scanna sedan in etiketten eller knappa in den och avsluta med att klicka på Lokalisera eller Retur.

Omlokalisera flytande
Omlokalisering flytande gör du genom att öppna vald katalogpost och välja att titta på Bestånd. Klicka på det exemplar du vill omlokalisera och sedan på Omlokalisera.

Välj sedan Omlokalisering, flytande

Skriv in det datum då den flytande lokaliseringen ska upphöra att gälla i fältet Giltig till.

Välj Placeringstyp och Enhet i respektive rullist. För att kunna välja placeringstyp måste det finnas en placeringsregel för den enhet du omlokaliserar till, d.v.s. att en viss placeringstyp skall ges en specifik placering (ex. Placeringstyp Vuxen skön skall placeras på Vuxenavdelningen, öppen hylla).

Om du vill att exemplaret ska ha ett hyllsignum som avviker från det i katalogposten skriver du in det i fältet under avv. Hyllsign

Om du vill att exemplaret ska höra till en speciell cirkulationskategori väljer du kategori från listan i fältet avv. Cirk.kategori.

Om du vill att en avvikande lånetid ska gälla för exemplaret fyller du i den i fältet Lånetid. Du anger det antal dagar du vill ska gälla för det aktuella exemplaret. Om det blir konflikt mellan en cirkulationskategoris lånetid, och avvikande lånetid knuten till exemplaret, är det den senare lånetiden som används.

Scanna in etiketten eller knappa in den och avsluta med att klicka på Lokalisera eller Retur

Online-hjälp BOOK-IT 8.0. Copyright Axiell Sverige AB.